WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (12)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (6)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (8)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (5)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (7)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (4)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (3)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (9)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (10)
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31
WhatsApp Image 2018-01-11 at 18.40.31 (11)
  • מבנה סיפורי המאפשר מעקב וגילוי של פרטים והתרחשויות בצורה מפתיעה. מדגיש את ההבנה שקיים מכלול שמתפתח מפריט בודד.
  • פים ופימבה מגלים שימושים רבים לחפצים שונים אשר הם מוצאים.